Vážený zákazníku,

velice nás mrzí, že jste se dostal na tuto stránku. Nicméně jsme tu pro Vás abychom Vaši reklamaci vyřídili. Veškerou korespondenci prosím zasílejte výhradně na e-mail: reklamace@okchip.cz nebo prostřednictvím formuláře níže. Reklamaci zaslanou jiným způsobem například skrz sociální sítě nebude možné vyřídít.

Jak postupovat? Vyplňte veškeré údaje o Vás a o reklamované zakázce (Jméno, kontaktní e-mail a telefon, typ upraveného vozu, datum úpravy, SPZ a VIN). Následně se s Vámi spojíme a domluvíme na dalším postupu.

Kontaktní místo pro uplatnění reklamace: Aviatická 1092/8, Prague, 161 00, Česká republika

Níže naleznete náš reklamační řád.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Více informací zde.


Reklamační formulář


  account_circle


  account_box


  email


  phone


  directions_car


  event


  directions_car


  event


  message

   


  Obchodní podmínky a reklamační řád

  vztahující se na prodej služeb okchip.cz mobilní chiptuning provozující společností

  OKCHIP s.r.o, Thunovská 179/12, 118 00 Praha

  IČ: 07427581

  Korespondenční adresa www.okchip.cz/kontakt

  (dále jako “prodávající”)

  1.Záruka na úpravu a záruka na řídicí jednotku

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu převzal:

  • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly
  • má služba dané parametry

  Prodávající garantuje kupujícímu záruku na úpravu softwaru – chiptuning ve výší 60 měsíců od data provedení služby a 24 měsíců na upravenou  motorovou řídicí jednotku. 

  2. Způsob uplatnění reklamace

  Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace”) musí být uplatněna s tímto reklamačním řádem. Kupující má práva uplatnit reklamaci prodávajícímu a to v provozovně uvedené na www.okchip.cz/reklamace po předem dohodnutém termínu. Bez řádně sjednaného termínu není možné reklamaci uplatnit a prodávající si vyhrazuje právo tímto reklamci nepřijmout. Kupující je povinen při reklamaci doložit záruční list (certifikát o úpravě). Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu na kterou byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

  3. Lhůty pro uplatnění a vyřížení reklamace

  Poskytuje-li prodávající na rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění si řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nestanoví jinak.

  Lhůta pro uplatnění reklmace začíná běžet dnem převzetí díla kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců na upravenou řídicí jednotku a 60 měsíců na softwarovou úpravu. Kupující je povinnen reklamovat službu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na provedené službě vada. Prodávající neodopovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Prodávající je povinnen rozhodnout o reklamaci ihned, v opodstatněných případech (výkon je nižší než udávaný nebo došlo k poškožení nebo předkpokladu k poškození upravené motorové řídicí jednotky) do 30 dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřížení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřížení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřížena bez zbytečného odkladu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě písemně. Způsob vyřížená reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinnen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má právo kupující na opravu danou tímto reklamačním řádem a podmínkami záruky, nemá ale právo na uplatnění nákladů spojených s uplatněním reklamace a ani požadovat jiné kompenzace po prodávajícím.

  4. Výjimky z odpovědnosti za vady

  Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech: Je-li na službě sjednána sleva z kupní ceny z důvodu vady. Je-li vada způsobena kupujícím nesprávným užívání, údržbou, zásahem kupujícího či mechanický poškozením případně nedodržení pravidelných servisních intervalů a prohlídek dané výrobcem dále neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním, poškozením v důsledku vyšší moci. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené užíváním služby ani za jiné komponenty na vozidle než je uvedeno v záručním listě.

  5. Prodávající odpovídá za vady.

  Prodávající odpovídá za vady vymezené záručním listem tj. dává záruku na samotnou úpravu chyptuning – tzn. za hodnoty uvedené kupujícímu při samotném chiptuningu – garantované navýšení výkonu. Snížení spotřeby není prodávajícím garantováno a nevztahuje se na něj záruka na úpravu. Reklamaci na úpravu lze uplatnit je-li navýšení výkonu nižší než 7% oproti garantovaným hodnotám uváděným prodávajícím. Tuto skutečnost musí kupující prokázat grafem měření na certifikované válcové zkušebně s upravým softwarem od prodávajícho a s orirginálním softwarem dodaným výrobcem vozidla. V případě, že zákazník v den uplatnění reklamace tuto skutečnost neprokáže v den uplatnění reklamace zajistí certifikovanou válcovou zkušebnu prodávající – bude-li prokázno, že hodnoty jsou odlišné vzhledem k přihlédnutí k toleranční odchylce provede prodávající záruční opravu a veškeré náklady spojené s měřením hradí v tomto případě prodávající, prokáže-li se ale opak tzn. hodnoty na certifikované válcové zkušebně prokáží že jsou správné či v toleranci budou veškeré náklady spojené s měřením výkonu účtovány zákazníkovi.

  Prodávající odpovídá za vady vymezené záručním listem tj. dává záruku na upravenou motorovou řídicí jednotku tzn. ručí za správnou funkčnost upravené motorové řídicí jednotky v zákonné lhůtě 24 měsíců tj. došlo by vlivem chiptuningu k poškození upravené řídicí jednotky. Prodávající na základě této záruky opraví nebo vymění upravenou řídicí jednotku a uvede ji do původního stavu došlo-li prokazatelně vlivem chiptuningu k jejímu zničení či poškození. Raklamaci na vadu lze uplatnit buď přímo s vozem na provozovně (viz. bod 2 reklamačního řádu) nebo využtím následujícího postupu v místě bydlište zákazníka s využitím služeb autorizovaného servisního místa pro danou značku, kdy zákazník provede následující kroky:

  1diagnostikovat závadu v autorizovaném servisu pro danou značku – náklady s tím spojené hradí zákazník sám

  2zaslat výpis diagnostiky paměti závad s razítkem a hlavičkou autorizovaného servisu na e-mail reklamace@okchip.cz nebo poštou na korespondenční adresu.

  3dnem přijetí začíná běžet 30 denní zákonná lhůta na vyřízení reklamace. Prodávající si tímto vyhrazuje právo přezkoumat dodané podklady  a i upravený vůz nezávislým autorizovaným servisem či soudním znalcem.

  4bude-li reklamace kladně vyřízena bude prokázáno, že vlivem chiptuningu byla poškozena řídicí jednotka motorová budeme zákazníka kontaktovat o dalším postupu a řídicí jednotku buď opravíme nebo vyměníme

  Další možností uplatnění reklamace na upravenou motorovou řídicí jednotku je přistavit vůz dle bodu 2 tohoto reklamačního řádu a přenechání posouzení vady prodávajícím, kdy kupující souhlasí s přejezdem přistaveného vozu do autorizovaném servisního místa pro danou značku určeného prodávajícím, kde dojde k posouzení a vyhotovení servisního protokolu. Prokáže-li se, že vlivem chiptuningu doško k poškození či zničení motorové řídicí jednotky dojde ze strany prodávajícího k uvedení jednotky do původního stavu buď opravou nebo výměnou. Bude-li posouzení reklamované vady posouzeno jako neopodstatněné má právo prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s posouzením této vady v autorizovaném servisu a proplacení prokazatelných nákladů s tím spojených.

  6. Nelegální chiptuning. Je-li navýšení výkonu vyšší než 20% oproti sériovému nastavení nelze tuto úpravu zapsat do VTP a stává se v tomto případě nelegální. Veškeré naše úpravy převyšují navýšení výkonu nad 20% a jsou určeny pouze ke sportovním účelům a nejsou shváleny pro provoz na pozemních komunikacích.

  7. Doplňkové služby. Veškeré doplňkové služby jako je deativace start/stop systému, adblue, filtru pevných částic, egr ventilu, lambda sondy, maf senzoru, omezovače rychlosti apod. jsou prováděny na výslovné přání kupujícího, který prodávájícího tímto zbavuje odpovědnosti za veškeré škody vzniklé poskytnutím této službu. Kupující byl prodávajícím upozorňen na to, že veškeré doplňkové úpravy jsou určeny pouze ke sportovním účelům a nejsou scháleny pro provoz na pozemních komunikacích.

  8. Závěřečné ustanovení

  Jiná možnost poskytnutí náhradního plnění než je uvedeno v rámci tohoto reklačního řádu není přípustná. Bude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohoda o peněžním plnění bude dohodnutá částka zaslána na bankovní účet kupujícího do 30 dnů od ukončení reklamačního řízení. Kupující má právo vyřídit reklamaci jiným způsobem a to: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

  Obchodní podmínky a reklamační řád platný od 1.9.2019